Wdrażanie ISO 14001

Proces wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 przedsiębiorstwo może przeprowadzić we własnym zakresie, korzystając z pomocy zewnętrznych doradców lub prawie całkowicie outsourcując (zlecając zewnętrznemu podmiotowi)  realizację projektu na zewnątrz, pozostawiając po swojej stronie jedynie działania operacyjne, których zewnętrzni specjaliści nie będą mogli wykonać za pracowników firmy.
 

Jako firma specjalizująca się w pomocy przedsiębiorstwom we wdrażaniu systemów zarządzania oferujemy swoje usługi w ramach:

 • Kompleksowej realizacji projektów, wraz z pomocą przy wyborze jednostki certyfikującej oraz obecnością i wsparciem merytorycznym w trakcie auditu certyfikującego

 • Bieżącego doradztwa (szkolenia i konsultacje) dla firm, które podjęły decyzję odnośnie wdrażania systemu zarządzania jakością we własnym zakresie

 • Szkoleń tematycznych

W przypadku wyboru przez Państwa bieżących konsultacji polegających wyłącznie na ukierunkowaniu pracowników firmy lub weryfikacji opracowanych przez nich materiałów, rozliczenia są realizowane na podstawie poniesionego  przez naszych specjalistów nakładu pracy. W takim wypadku zawierane umowy mają charakter umowy zlecenia – rozliczane są nie od wyników, a od włożonego wysiłku konsultantów w realizację działań doradczych oraz poniesionych w związku z tym kosztów.
 

Preferowanym przez nas systemem pracy jest kompleksowa realizacja projektów, którą kończy audit certyfikujący. W ramach takich wdrożeń każdorazowo przyjmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za pozytywny wynik naszych działań. Ma to odzwierciedlenie w systemie wynagradzania – jest ono uzależnione od pozytywnego wyniku realizowanego projektu. Z tego też względu zawierane tego typu umowy mają charakter umowy o dzieło – liczy się nie tyle sama praca, co jej wyniki.
 

W związku z powyższym większa cześć naszego wynagrodzenia jest płatna dopiero po uzyskaniu w trakcie auditu certyfikującego pozytywnej oceny potwierdzającej zgodność systemu zarządzania z wymaganiami ISO 14001.
 

Czas realizacji projektu jest uzależniony wyłącznie od Klienta. Niezależnie od tego, czy będzie on realizowany  przez 1 czy 3 miesiące działania, które należy zrealizować, będą takie same.
 

W ramach procesu uzyskiwania certyfikatu ISO 14001 należy zrealizować następujące jego etapy:
 

 1. Audit wstępny oraz ocena zgodności z przepisami prawa i innymi mającymi zastosowanie regulacjami – ANALIZA LUK
 2. Audit wstępny oraz ocena zgodności z przepisami mają na celu określenie stopnia zbieżności funkcjonującego w firmie systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 14001 oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi do których spełnienia jest dana firma zobowiązana.
   

  Przed wizytą u Klienta, na podstawie przekazanych informacji odnośnie profilu działalności oraz charakteru wyrobów lub usług, posiadanych zezwoleń i decyzji środowiskowych (jeśli są), konsultant identyfikuje mające zastosowanie w stosunku do firmy przepisy prawa oraz wymagania, które muszą być spełnione przez firmę. W ramach samego auditu u Klienta określane są również pozostałe regulacje środowiskowe, do których spełnienia firma jest zobowiązana oraz weryfikowana poprawność ich spełnienia (jak również spełnienia przepisów prawa)
   

  W wyniku przeprowadzonego auditu konsultant odpowiedzialny za dany projekt ma możliwość zapoznania się z całą firmą oraz stosowanymi regulacjami, powstającymi dokumentami i zapisami. Podczas auditu i oceny identyfikowane zostają rozbieżności, jakie mają miejsce:

  • pomiędzy wymaganiami ISO 14001,
  • pomiędzy mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi mającymi zastosowanie regulacjami,

  a obecnie stosowanymi rozwiązaniami przez firmę.
   

  W protokole z przeprowadzonego auditu i oceny zgodności z przepisami konsultant, poza wszelkimi niezgodnościami i spostrzeżeniami, przedstawia również działania, jakie muszą zostać wykonane w celu uzyskania tej zgodności. Pod uwagę należy wziąć fakt, iż część jednostek certyfikujących nie przyzna certyfikatu ISO 14001 w przypadku, kiedy firma łamie przepisy prawa (świadomie bądź nieświadomie) i nic z tym faktem nie robi.
   

  Poza określeniem rozbieżności względem  wymagań normy ISO 14001 w ramach przeprowadzanego auditu, konsultant wraz z przedstawicielami kierownictwa identyfikuje aspekty środowiskowe – czyli wszystkie elementy działalności firmy, które oddziałują na środowisko. Wynikiem auditu jest wykaz występujących w firmie aspektów środowiskowych.
   

  Określane są również ogólne odpowiedzialności i uprawnienia z zakresu zarządzania środowiskowego  i ich podział pomiędzy poszczególnych pracowników firmy oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Identyfikowane są potrzeby odnośnie dokumentacji jaka musi powstać, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem, a tym samym pozytywny wynik auditu certyfikującego.
   

  Konsultant na podstawie informacji uzyskanych od kierownictwa firmy definiuje założenia do Polityki Środowiskowej, celów zadań i programów środowiskach.
   

 3. Opracowanie regulacji systemowych
 4. Na podstawie informacji uzyskiwanych od osób odpowiedzialnych w firmie za poszczególne procesy, obszary lub działania konsultant przygotowuje dokumentację systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001,składającą się z:

  • Struktury organizacyjnej (schemat organizacyjny uwzględniający odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu środowiskowego)

  • Polityki środowiskowej oraz ostatecznej wersji celów, zadań i programów środowiskowych

  • Wykazu aspektów środowiskowych, ich oceny oraz określenia aspektów znaczących

  • Wykazu mających zastosowanie przepisów prawa

  • Księgi Zarządzania Środowiskiem wraz z niezbędnymi procedurami postępowania oraz formularzami (załącznikami).

  • Planów postępowania na wypadek awarii środowiskowej

  Opracowywana przez konsultanta dokumentacja jest weryfikowana przez osoby udzielające wcześniej informacji pod kątem jej zgodności z wcześniej poczynionymi ustaleniami (za zgodność dokumentacji z wymaganiami normy ISO 14001 i przepisami prawa pełną odpowiedzialność ponosi konsultant).
   

  Po zatwierdzeniu dokumentacji następuje przejście do kolejnego etapu projektu.
   

 5. Wdrożenie nowych regulacji poprzez bieżące instruktarze lub szkolenia
 6. W trakcie realizacji tego etapu konsultant na bieżąco wspomaga wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem w firmie. Wdrożenie nowych regulacji (powstałych w wyniku modyfikacji wcześniej realizowanych działań) wymaga przekazania niezbędnej wiedzy pracownikom odpowiedzialnym za poszczególne obszary działalności organizacji w formie instruktaży lub szkoleń pracowników.
   

 7. Weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego poprzez:
  • Audit wewnętrzny
  • Audity wewnętrzne przeprowadza się, aby określić, czy system zarządzania jest skutecznie wdrożony i utrzymywany oraz czy jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (normą ISO 14001, wewnętrznymi regulacjami Organizacji oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa). Pomimo, iż auditów wewnętrznych nie powinno się kojarzyć z kontrolą, pierwszy audit wewnętrzny poprzedzający audit jednostki certyfikujące stanowi jednocześnie kontrolę jakości systemu zarządzania środowiskiem i służy do określenia czy firma jest gotowa do auditu certyfikującego. Na podstawie przeprowadzonego auditu wewnętrznego całego systemu (w całym zakresie) konsultant definiuje obszary wymagające poprawy i doskonalenia. Na podstawie wyników auditu oraz po przeglądzie zaplanowanych działań naprawczych i korygujących określa, czy firma może zostać poddana auditowi zewnętrznemu przez niezależną jednostkę certyfikującą.
    

   Takie podejście ma na celu utrzymanie przez naszą firmę wskaźnika skuteczności realizowanych przez nas projektów na poziomie 100%. Nigdy nie dopuszczamy do sytuacji, kiedy Klient poddany zostałby certyfikacji bez naszej pewności co do pomyślnego jej zakończenia.
    

   Poza odpowiednią wartością wskaźnika istotne jest dla nas przede wszystkim nasze wynagrodzenie, w większości wypadków płatne dopiero po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego. W przeciwnym razie nie uzyskamy wynagrodzenia za włożoną przez nas pracę, a dodatkowo Klient może dochodzić zwrotu już wypłaconych należności (jeśli takie miały miejsce) oraz odszkodowania tytułem poniesionych strat zarówno w formie kosztów, jak również potencjalnie utraconych korzyści.
    

   Pozytywny wynik auditu wewnętrznego oznacza gotowość do poddania się auditowi certyfikującemu. Z tego względu przeprowadzany jest on przez naszych konsultantów niezwykle rzetelnie i skrupulatnie.
    

  • Przegląd systemu zarządzania
  • Jednym z działań, jakie organizacja działająca zgodnie z ISO 14001 powinna cyklicznie realizować (poza między innymi auditami wewnętrznymi), jest tzw. przegląd systemu zarządzania przez kierownictwo. W ramach niniejszego przeglądu zbierane są dane z poszczególnych obszarów systemu zarządzania, a następnie poddawane analizie. W wyniku niniejszego przeglądu mają zostać poczynione przez kierownictwo ustalenia odnośnie doskonalenie skuteczności systemu zarządzania środowiskiem i potencjalnych zmian odnośnie polityki środowiskowej, celów, zadań i programów środowiskowych.
    

   W ramach tego etapu gwarantujemy pełne wsparcie przy zbieraniu niezbędnych danych z poszczególnych obszarów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji (raportu z przeglądu) wraz z przeprowadzeniem spotkania  z kierownictwem firmy w tym zakresie.
    
   Przegląd jest ostatnim z działań przeprowadzanych przed auditem certyfikującym.

   

 8. Certyfikacja systemu zarządzania przez niezależną jednostkę certyfikującą
 9. W trakcie wcześniejszych etapów pomożemy Państwu dokonać wyboru odpowiedniej dla Państwa potrzeb jednostki certyfikującej. Poza takimi kryteriami jak: branża, w której Państwo działacie, rodzaj podmiotów znajdujących się w portfelu klientów Państwa firmy, prestiż danej jednostki certyfikującej, zawsze zwracamy uwagę na ceny oferowanych przez jednostki usług. Pomagamy również w kontakcie z wybraną jednostką oraz negocjacjach cenowych.
   

  Audit certyfikujący odbywa się zgodnie z procedurami danej jednostki certyfikującej. Jeśli przeprowadzany jest w systemie akredytacji, w takim przypadku niezależnie od jednostki powinien charakteryzować się tymi samymi cechami, do których należą między innymi  czas jego trwania oraz ilość zaangażowanych w niego auditorów jednostki certyfikującej. Więcej informacji odnośnie certyfikacji systemów zarządzania jakością zostało przedstawionych na stronie https://iso14001.wroc.pl/certyfikacja-iso-14001.
   

  Konsultant odpowiedzialny za dany projekt każdorazowo jest obecny podczas auditu certyfikującego. Służy w ramach tego auditu wsparciem merytorycznym dla kierownictwa firmy, Pełnomocnika odpowiedzialnego za nadzorowanie funkcjonowania systemu oraz pracowników firmy. Często pełni też rolę tłumacza który pomaga audytowanej firmie zrozumieć pytania auditora posługującego się często mało zrozumiałym jeszcze językiem normy.
   

  Dopiero na podstawie pozytywnego wyniku auditu certyfikującego następuje rozliczenie projektu z Klientem. W ten sposób zapewniamy naszą obecność oraz pełne zaangażowanie od samego początku do samego końca danego projektu.

Serwis.

W trakcie pierwszego roku od wdrożenia/certyfikacji służymy wyjaśnieniami i pomocą w razie pojawienia się z Państwa strony pytań i wątpliwości odnośnie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO 14001. Zazwyczaj jednak, pomimo umownego jednorocznego okresu trwania takiego serwisu, tego typu pomoc jest świadczona na bieżąco.
 

Zapraszamy do współpracy w ramach kompleksowej realizacji projektów polegających na wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem oraz w ramach świadczonych usług doradczych i szkoleniowych z zakresu ISO 14001).
 

Zapraszamy do kontaktu. Zawsze chętnie rozwiejemy Państwa wszelkie wątpliwości oraz pomożemy w podjęciu odpowiednich decyzji. Czekamy na Państwa pytania.
biuro@iso14001.wroclaw.pl
tel.: (071) 793 01 38
kom.: 668 154 953
 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą na wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem prosimy o przekazanie w zapytaniu następujących informacji:

 1. nazwa i dane adresowe firmy
 2. zakres działalności, której ma dotyczyć wdrożenie i certyfikacja ISO 14001
 3. wielkość i złożoność firmy:
  1. ilość zatrudnionych pracowników
  2. lokalizacja i ilość oddziałów

Podanie niniejszych informacji umożliwi nam określenie kosztorysu realizacji konkretnego projektu oraz znacznie skróci czas jego przygotowania.
 

Jeśli nie chcą Państwo podawać niniejszych danych, prosimy tylko o przekazanie wiadomości o Państwa zainteresowaniu realizacją projektu ISO 14001 oraz danych kontaktowych. W takim przypadku skontaktujemy się z Państwem w celu pozyskania wszystkich niezbędnych informacji.
 

Zastrzegamy sobie prawo nieprzedstawiania oferty na anonimowe zapytania.