Korzyści z wdrożenia

Korzyści z wdrożenia  i certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:

 1. Polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów otoczenia firmy, m.in. poprzez:

  1. zaprezentowanie całego przedsiębiorstwa jako świadomego swoich wpływów na środowisko naturalne i prowadzącego swój biznes z ich uwzględnieniem

  2. wykazanie, że działa ona zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi, do których spełnienia się zobowiązała

  3. certyfikat ukazuje firmę jako stabilne przedsiębiorstwo, które swoje nadwyżki finansowe lokuje w różnego rodzaju inwestycjach (pokazuje to wagę, jaką przykłada do swojej przyszłości rynkowej)

  4. stworzenie i utrzymywanie narzędzi pomagających gromadzić informacje z otoczenia firmy (skargi i doniesienia) dotyczących jej wpływów na środowiskowo, analizować te dane/informacje i wykorzystywać do ciągłego doskonalenia swojego systemu i swojej działalności

  5. nieustający proces doskonalenia organizacji poprzez uruchamiane działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących

 2.  

 3. Korzyści ekonomiczne wynikają gównie z idei mówiącej, iż taniej zapobiegać niż leczyć i związane są między innymi z:

  1. zapobieganiem niezgodnościom środowiskowym mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa (usuwanie skutków zanieczyszczeń wewnętrznych i zewnętrznych)

  2. świadomą realizacją działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska i innymi, do których firma jest zobowiązana; daje to możliwość uniknięcia potencjalnych konsekwencji finansowych wynikających z niespełnienia tych wymagań (kary urzędowe/mandaty za nieprzestrzeganie przepisów prawa)

  3. zapobieganiem zaniedbaniom w zakresie odprowadzania opłat środowiskowych, co ustrzega firmę przed tzw. opłatami podwyższonymi i karami, jeśli brak tych opłat wykaże inspekcja zewnętrzna.

   W przypadku nieuiszczania wymaganych prawem ochrony środowiska opłat związanych z korzystaniem ze środowiska firma poza podstawową opłatą musi uiścić opłatę dodatkową (zwaną podwyższoną) w wysokości 500% wartości wszystkich nieodprowadzonych opłat podstawowych i to do 5 lat wstecz

Potrzeba jednoznacznego wykazania przez firmę wagi, jaką przywiązuje ona w ramach swojej działalności do ochrony środowiska, a tym samym ukazanie jej jako odpowiedzialnej społecznie powoduje, że wiele z nich nie tylko wdraża wymagania systemu zarządzania środowiskiem zdefiniowane w międzynarodowej normie ISO 14001, ale również poddaje się dobrowolnej certyfikacji. Przeprowadzana jest ona przez niezależne jednostki certyfikujące. W przypadku pozytywnego wyniku przedsiębiorstwo uzyskuje odpowiedni certyfikat zgodności, zwany często certyfikatem rejestracji czy bardziej potocznie – certyfikatem ISO 14001 lub certyfikatem środowiskowym.