Jakie są najczęściej występujące niezgodności w trakcie audytów ISO 14001

Jakie są najczęściej występujące niezgodności w trakcie audytów ISO 14001

Jakie są niezgodności najczęściej stwierdzane przez audytorów jednostki certyfikującej podczas audytu certyfikującego system zarządzania środowiskowego na zgodność z ISO 14001?

Niezgodności z normą ISO 14001 mogą być zidentyfikowane w różnych obszarach działalności organizacji. Poniżej przedstawiono kilka najczęściej spotykanych problemów:

 

 • Brak oceny aspektów środowiskowych i ich wpływu na środowisko: ISO 14001 wymaga od organizacji przeprowadzenia oceny aspektów środowiskowych swojej działalności oraz wpływu tych aspektów na środowisko. Jeżeli organizacja nie dokonała takiej oceny, lub jeśli ocena ta jest niekompletna lub nieaktualna, może to być uznane za niezgodność. W trakcie audytu certyfikującego taka niezgodność jest zazwyczaj istotną /krytyczną niezgodnością.

   

 • Brak lub niewłaściwe działania korygujące: ISO 14001 wymaga, aby organizacje podejmowały działania w celu naprawienia niezgodności i zapobiegania ich powtórzeniu. Jeżeli audytorzy zauważą, że działania te są niewłaściwe lub nie są podejmowane, może to być uznane za niezgodność.

   

 • Niewłaściwe zarządzanie odpadami: To jest szczególnie ważne dla firm produkujących odpady jako wynik swojej działalności. Jeżeli firma nie zarządza poprawnie swoimi odpadami zgodnie z wymaganiami prawnymi i najlepszymi praktykami, może to być uznane za niezgodność. Najczęściej spotykane niezgodności są związane z nieodpowiednią segregacją odpadów itp.

   

 • Niewłaściwe zarządzanie zgodnością prawno-środowiskową: Organizacje są zobowiązane do identyfikacji i spełniania wszelkich obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań do których spełnienia są zobowiązane lub się zobowiąząły. Jeśli audytorzy zauważą, że firma nie spełnia tych wymogów lub nie prowadzi odpowiedniej dokumentacji w celu potwierdzenia zgodności, może to być uznane za niezgodność.

   

 • Niewystarczająca dokumentacja: ISO 14001 wymaga odpowiedniej dokumentacji, w tym polityki środowiskowej, zakresu, celów środowiskowych, itp. Jeżeli ta dokumentacja jest niekompletna, nieaktualna, niezrozumiała lub nie jest dostępna dla osób, które jej potrzebują, może to być uznane za niezgodność.

   

 • Brak świadomości personelu: ISO 14001 wymaga, aby pracownicy byli świadomi roli, jaką odgrywają w systemie zarządzania środowiskowego organizacji, a także ich odpowiedzialności w tym zakresie. Jeśli audytorzy zauważą, że pracownicy nie mają odpowiedniej wiedzy lub nie są świadomi swoich obowiązków, może to być uznane za niezgodność.

   

 • Niewystarczające monitorowanie i pomiary: Organizacje muszą monitorować i mierzyć kluczowe charakterystyki swojej działalności, które wskazują na wpływ na środowisko. Jeżeli organizacja nie prowadzi odpowiedniego monitoringu i pomiaru, może to być uznane za niezgodność.

   

 • Niewłaściwe lub nieistniejące cele i cele środowiskowe: ISO 14001 wymaga, aby organizacje ustalały i monitorowały cele środowiskowe. Jeżeli cele te nie zostały określone, nie są właściwie zarządzane może to być uznane za niezgodność.

   

Wszystkie te problemy mogą być wykryte i rozwiązane w ramach procesu certyfikacji ISO 14001. Głównym celem audytu jest ocena i pomoc organizacji w doskonaleniu jej systemu zarządzania środowiskowego, a nie karanie za błędy.