CSR – zarządzanie odpowiedzialnością społeczną a ISO 14001

CSR – zarządzanie odpowiedzialnością społeczną a ISO 14001

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną biznesu (CSR, od ang. Corporate Social Responsibility) to strategiczne podejście do zarządzania, które firmy mogą przyjąć, aby zintegrować społeczne i środowiskowe obawy z ich działalnością biznesową i interakcjami z zainteresowanymi stronami. CSR obejmuje szereg działań, które przekraczają zobowiązania prawne, skupiając się na tworzeniu korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

 

ISO 14001, międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego, jest jednym z narzędzi, które firmy mogą wykorzystać do realizacji swoich celów CSR w obszarze środowiska. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001 pomaga firmom w identyfikowaniu i zarządzaniu ich wpływem na środowisko, co może obejmować kwestie takie jak zużycie energii, gospodarka odpadami, emisje do powietrza, zarządzanie wodą i ochrona bioróżnorodności.

 

Wdrażanie ISO 14001 może przyczynić się do celów CSR firmy na kilka sposobów:

 • Poprawa wydajności środowiskowej: System zarządzania środowiskowego pomaga firmie zidentyfikować, monitorować i kontrolować jej wpływ na środowisko, a także ustalić cele i plany ich realizacji mające na celu ciągłe poprawianie wydajności środowiskowej.

 • Zaangażowanie zainteresowanych stron: ISO 14001 zwraca uwagę na rolę zainteresowanych stron, w tym pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalnej i regulatorów. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego może pomóc firmie w budowaniu relacji z tymi grupami, poprzez komunikację na temat jej działań na rzecz ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

 • Zgodność z przepisami: ISO 14001 pomaga firmom w zapewnieniu zgodności z przepisami środowiskowymi, co jest kluczowym elementem CSR.

 • Reputacja i zaufanie: Wdrożenie ISO 14001 i certyfikacja mogą przyczynić się do poprawy reputacji firmy i zwiększenia zaufania ze strony zainteresowanych stron, co jest kluczowe dla realizacji celów CSR.

Podsumowując, ISO 14001 jest potężnym narzędziem, które może pomóc firmie w realizacji jej celów CSR, szczególnie w obszarze ochrony środowiska.

 

Zarządzanie środowiskowe jest kluczowym elementem wielu standardów dotyczących odpowiedzialności społecznej. Oto kilka z nich:

 • ISO 26000 – Ten standard dostarcza wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności i obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w tym zarządzania środowiskowego. Uwzględnia aspekty takie jak ochrona środowiska, zmiana klimatu, ochrona bioróżnorodności i zasobów naturalnych.

 • SA8000 – Chociaż jest to standard głównie skoncentrowany na prawach pracowników i warunkach pracy, zawiera wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na zarządzanie środowiskowe, takie jak zarządzanie chemikaliami i odpadami.

 • amfori BSCI – amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) to inicjatywa mająca na celu poprawę standardów pracy w globalnym łańcuchu dostaw. Chociaż nie jest to konkretny standard, amfori BSCI promuje zasady zarządzania środowiskowego wśród swoich członków.

 • SMETA – Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) jest jednym z najpowszechniej stosowanych standardów audytu etycznego na świecie. SMETA obejmuje zarządzanie środowiskowe jako część swojego podejścia do odpowiedzialnej praktyki biznesowej, w tym zarządzanie odpadami i emisjami.

 • EcoVadis – Platforma EcoVadis ocenia zrównoważone praktyki biznesowe firm, w tym zarządzanie środowiskowe. EcoVadis ocenia firmy na podstawie ich zarządzania środowiskowego, uwzględniając aspekty takie jak emisje CO2, zużycie wody, produkcja odpadów i strategie na rzecz ochrony środowiska.

 • AA1000 – Ten standard dotyczy zarządzania odpowiedzialnością społeczną, a zarządzanie środowiskowe jest integralną częścią jego ram. Wymaga od organizacji zrozumienia i reagowania na swoje oddziaływanie na środowisko.

 • Aluminium Stewardship Initiative (ASI) – ASI to inicjatywa mająca na celu promowanie zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystania aluminium. ASI opracowało standard zrównoważonej produkcji aluminium, który obejmuje zarządzanie środowiskowe, w tym gospodarkę odpadami, emisje do powietrza i wody, a także ochronę bioróżnorodności.

 • FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) – to dwa międzynarodowe systemy certyfikacji lasów i produktów leśnych, które mają na celu promowanie zrównoważonego zarządzania lasami. Oba systemy obejmują zarówno wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego, jak i społeczne, ekonomiczne i etyczne aspekty związane z gospodarką leśną.

 • Global Reporting Initiative (GRI) – GRI to międzynarodowa organizacja, która opracowała najczęściej stosowany na świecie standard sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. GRI obejmuje zarządzanie środowiskowe, w tym gospodarkę odpadami, emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody i energii.

 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) – RSPO to inicjatywa mająca na celu promowanie produkcji i użytkowania zrównoważonej oleju palmowego. Standardy RSPO obejmują zarządzanie środowiskowe, w tym ochronę lasów i torfowisk, zarządzanie odpadami i ochronę bioróżnorodności.

 • Responsible Jewellery Council (RJC) – RJC to standardy i certyfikacja dla wszystkich etapów łańcucha dostaw w branży jubilerskiej, od kopalń, poprzez przetwórstwo, do sprzedaży detalicznej. Standardy RJC obejmują zarządzanie środowiskowe, w tym ochronę ekosystemów, gospodarkę odpadami i kontrolę emisji.

 • Responsible Care (Chemia) – to globalna inicjatywa, która została opracowana przez przemysł chemiczny w celu poprawy wyników środowiskowych, zdrowia i bezpieczeństwa. Responsible Care obejmuje zarówno system zarządzania środowiskowego, jak i zobowiązania do ciągłego doskonalenia oraz komunikacji z interesariuszami.

 • Better Cotton Initiative (BCI) – BCI to globalna inicjatywa mająca na celu uczynienie globalnej produkcji bawełny bardziej zrównoważoną. Standardy BCI obejmują zarządzanie środowiskowe, w tym użycie wody, pestycydów i nawozów, a także ochronę gleby i bioróżnorodności.

 • The Marine Stewardship Council (MSC) – MSC to międzynarodowa, non-profit organizacja ustanowiona w celu poprawy warunków oceanów poprzez zrównoważone rybołówstwo. Certyfikacja MSC obejmuje kwestie zarządzania środowiskowego, takie jak zrównoważone praktyki rybołówstwa, ochrona ekosystemów morskich i minimalizacja wpływu na gatunki zagrożone.

 • GOTS (Global Organic Textile Standard) – to międzynarodowa norma certyfikacji dla tekstyliów organicznych, która obejmuje wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego, społecznych i etycznych aspektów produkcji tekstyliów.

 • The Carbon Trust Standard – Standard ten jest międzynarodowym certyfikatem, który potwierdza umiejętności i osiągnięcia w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i odpadów. Jest to narzędzie pomagające firmom mierzyć, zarządzać i redukować wpływ na środowisko.

 • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) – LEED to system oceny budynków zrównoważonych opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC). Obejmuje on różne aspekty zarządzania środowiskowego, takie jak efektywność energetyczna, gospodarka wodna, jakość powietrza wewnętrznego, materiały i zasoby oraz innowacje w projektowaniu.

 • Green Seal – to niezależna organizacja non-profit, która opracowuje standardy i certyfikuje produkty i usługi mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko. Green Seal ocenia produkty i usługi pod kątem ich wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i wydajności, a także pod kątem zgodności z normami branżowymi.

 • Fairtrade International – Fairtrade jest międzynarodowym systemem certyfikacji, który promuje sprawiedliwość handlową i zrównoważony rozwój. Standardy Fairtrade obejmują zarządzanie środowiskowe, w tym ochronę środowiska naturalnego, zrównoważone praktyki rolnicze i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 • Energy Star – To amerykański program promujący efektywność energetyczną w urządzeniach i budynkach. Produkty i budynki spełniające jego standardy są uważane za przyjazne dla środowiska i efektywne energetycznie

 

Wszystkie te standardy rozpoznają znaczenie zarządzania środowiskowego jako kluczowego lub przynajmniej istotnego elementu odpowiedzialnej praktyki biznesowej i działają na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju.