Jak wygląda proces certyfikacji ISO 14001?

Jak wygląda proces certyfikacji ISO 14001?

Proces certyfikacji zgodności systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami ISO 14001 przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą składa się z kilku kluczowych etapów:

 

 • Wybór jednostki certyfikującej: Organizacja wybiera akredytowaną jednostkę certyfikującą, czyli taką, która do uzyskania akredytacji musiała wykazać się, że ma kompetencje w tym ma doświadczenie w branży, w której działa organizacja i która została uznana przez organ akredytacyjny (np. w Polsce PCA – Polskie Centrum Akredytacji).

   

 • Audyt certyfikujący: etap 1: Jest to wstępne sprawdzenie, które ma na celu zidentyfikować wszelkie ewentualne luki w systemie zarządzania środowiskowego, które muszą zostać zaadresowane przed przeprowadzeniem audytu drugiej strony. W tym etapie audytorzy mogą odwiedzić miejsce działalności, aby zrozumieć działalność organizacji i zobaczyć, jak funkcjonuje system zarządzania. Na tym etapie ma miejsce przegląd dokumentacji. Audytorzy jednostki certyfikującej przeprowadzają szczegółowy przegląd dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego organizacji, aby sprawdzić, czy spełnia ona wymagania ISO 14001.

   

 • Audyt certyfikujący: etap 2: Jest to główny audyt, podczas którego audytorzy dokładnie sprawdzają, czy system zarządzania środowiskowego organizacji jest w pełni zgodny z wymaganiami ISO 14001 i czy jest skutecznie wdrożony. Audytorzy przeprowadzają wywiady z pracownikami, przeglądają dokumentację i zapisy oraz obserwują procesy na miejscu.

   

 • Raport i decyzja o certyfikacji: Po audycie, audytorzy sporządzają szczegółowy raport, który zawiera wyniki audytu oraz wszelkie niezgodności (jeśli zostały zidentyfikowane), które mogą wymagać działań korygujących oraz wskazane potencjały do doskonalenia. Jeśli audyt jest pomyślny, jednostka certyfikująca podejmuje decyzję i wydaje certyfikat ISO 14001.

   

 • Audyty nadzoru: Po uzyskaniu certyfikatu, organizacja musi poddać się regularnym audytom nadzoru -audytom sprawdzającym (zazwyczaj raz do roku), aby upewnić się, że organizacja nadal przestrzega wymagań ISO 14001 i że system zarządzania środowiskowego jest ciągle doskonalony.

   

Warto zauważyć, że proces certyfikacji może się różnić w zależności od jednostki certyfikującej, jednak powyższe etapy są typowe dla większości procesów akredytowanej certyfikacji.