Na co zwracają uwagę audytorzy jednostki certyfikującej w trakcie audytu certyfikującego zgodność z ISO 14001?

Na co zwracają uwagę audytorzy jednostki certyfikującej w trakcie audytu certyfikującego zgodność z ISO 14001?

Podczas audytu certyfikującego ISO 14001, audytorzy jednostki certyfikującej skupiają się na ocenie zgodności systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy. Oto kilka kluczowych obszarów, na które zwracają szczególną uwagę:

 

 • Zrozumienie i zastosowanie wymagań normy ISO 14001: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja rozumie i stosuje wszystkie wymagania normy ISO 14001, w tym, czy organizacja ma zdefiniowaną politykę środowiskową, czy ustalono cele środowiskowe, czy realizowane są podstawowe obowiązki charakterystyczne dla systemów zarządzania.

   

 • Zarządzanie aspektami środowiskowymi: Audytorzy oceniają, w jaki sposób organizacja identyfikuje, ocenia i zarządza aspektami środowiskowymi swojej działalności, wyrobów i usług.

   

 • Zgodność z przepisami: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja identyfikuje i spełnia obowiązujące przepisy prawne i inne wymagania dotyczące aspektów środowiskowych, oraz czy przeprowadza oceny zgodności z tymi wymaganiami

   

 • Zaangażowanie kierownictwa: Audytorzy oceniają zaangażowanie kierownictwa w system zarządzania środowiskowego, w tym czy kierownictwo zorganizowało odpowiednie środowisko, w którym zapewniona jest świadomość znaczenia systemu zarządzania środowiskowego i polityki środowiskowej na wszystkich szczeblach organizacji.

   

 • Podejście do ryzyka i szans: Audytorzy oceniają, jak organizacja odniosła się do ryzyk i szans związanych z jej systemem zarządzania, jego zgodnością i skutecznością.

   

 • Monitorowanie i mierzenie: Audytorzy sprawdzają, jak organizacja monitoruje i mierzy kluczowe charakterystyki środowiskowe swojej działalności, które mają znaczący wpływ na środowisko.

   

 • Ciągłe doskonalenie: Audytorzy oceniają, jak organizacja identyfikuje możliwości doskonalenia i wdraża działania w celu doskonalenia swojego systemu zarządzania środowiskowego.

   

 • Dokumentacja: Audytorzy sprawdzają, czy organizacja utrzymuje odpowiednią dokumentację systemu zarządzania środowiskowego, która jest aktualna i odpowiednio nadzorowana.