Nasze usługi – czyli w czym możemy pomóc w zakresie ISO 14001

Nasze usługi – czyli w czym możemy pomóc w zakresie ISO 14001

Jako firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się w systemach zarządzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001, mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę usług. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań naszych klientów:

 

 • Kompleksowe wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001: nasza firma oferuje wsparcie na każdym etapie wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego, od analizy aspektów środowiskowych i zobowiązań zgodności, przez opracowanie dokumentacji, szkolenia pracowników, aż po przygotowanie do audytu certyfikującego.

  Celem tych usług jest przekształcenie działalności Państwa firmy, aby stała się bardziej zrównoważona i zgodna z wymaganiami ISO 14001. Wdrażając system zarządzania środowiskowego, Państwa organizacja zyska lepszą kontrolę nad swoim wpływem na środowisko, co może prowadzić do znaczących oszczędności kosztów, poprawy reputacji firmy i zgodności z prawem. Wsparcie w tym procesie od naszych ekspertów gwarantuje skuteczność i efektywność tego procesu, co przekłada się na szybkość osiągnięcia tych korzyści. Wynikiem tego procesu jest uzyskanie przez firmę certyfikatu wydanego po przeprowadzonym audycie certyfikującym przez niezależną jednostkę certyfikującą

  szczegółowe informacje …

   

 • Identyfikacja i ocena zgodności ze zobowiązaniami zgodności: Identyfikacja i ocena zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana lub sama się zobowiązała. Jedno z najbardziej wymagających działań w ramach systemu zarządzania środowiskowego wymagającego bieżącej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa.

  Celem tej usługi jest zapewnienie, że Państwa organizacja jest świadoma wszystkich istotnych wymagań zgodności, które dotyczą jej działalności, i że jest zgodna z tymi wymaganiami. To obejmuje nie tylko przepisy prawne, ale także inne wymagania, na które firma mogła się zobowiązać, na przykład poprzez członkostwo w stowarzyszeniach branżowych, czy zobowiązania wobec klientów lub zainteresowanych stron.

  szczegółowe informacje …

   

 • Szkolenia tematyczne związane z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001.

  Celem szkoleń jest zapewnienie, że Państwa zespół posiada niezbędne kompetencje do skutecznego zarządzania wpływem firmy na środowisko, wdrożenia i/lub utrzymania zgodności z ISO 14001. Dzięki szkoleniom, pracownicy zrozumieją, jak ich codzienne działania wpływają na środowisko, a także jak mogą pomóc firmie w osiągnięciu jej celów środowiskowych. To z kolei może prowadzić do zwiększonego zaangażowania pracowników, co dodatkowo wzmacnia kulturę zrównoważonej firmy.

  Przykładowe realizowane przez nas szkolenia:

  • Szkolenia z zakresu wymagań normy ISO 14001 i ich interpretacji oraz możliwych sposobów implementacji: nasze szkolenia pomogą uczestnikom zrozumieć wymagania normy, jak również przedstawić różne metody i narzędzia służące do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.

  • Szkolenia dla kandydatów na audytorów wewnętrznych ISO 14001: te szkolenia pomogą uczestnikom nabyć umiejętności niezbędne do przeprowadzenia efektywnych audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

  • Szkolenia dla managerów i pełnomocników ds. systemu zarządzania środowiskowego: te szkolenia zapewnią uczestnikom wiedzę na temat roli i obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego, jak również umiejętności zarządzania aspektami środowiskowymi, zasobami i ryzykiem związanym z systemem zarządzania środowiskowego.

  • Warsztaty praktycznie z zakresu takich zagadnień jak:

   • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych

   • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka środowiskowego

   • Identyfikacja potencjalnych awarii środowiskowych oraz przygotowanie odpowiedzi na wypadek ich wystąpienia (zapewnienie odpowiedniego stopnia gotowości i reakcji na awarie środowiskowe)

   • Postępowanie z niezgodnościami środowiskowymi w tym planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań korygujących

  szczegółowe informacje …

   

 • Wsparcie doradcze dla firm, które zdecydowały się samodzielnie realizować projekt wdrożeniowy: nasze usługi obejmują przeprowadzenie analizy luk, której celem jest określenie zakresu niezbędnych do realizacji prac w ramach projektu. Doradzamy również w kwestiach związanych z interpretacją wymagań normy ISO 14001 oraz najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego.

  Celem tych usług jest zapewnienie wsparcia w wybranych obszarach zarządzania środowiskowego w celu ukierunkowania organizacji w trakcie projektu wdrożeniowego na identyfikację i wdrożenie odpowiednich dla niej rozwiązań i uzyskanie tym samym pełnej zgodności z wymaganiami ISO 14001, mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi wymaganiami a tym samym zapewnienie gotowości do audytu certyfikującego.

   

 • Usługa utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego

  Celem tych usług jest zapewnienie, że Państwa system zarządzania środowiskowego jest nie tylko zgodny z ISO 14001, ale jest również gotowy do audytów zewnętrznych w tym realizowanych w ramach procesu certyfikacji przez audytorów jednostki certyfikującej jak również przez audytorów przeprowadzających ocenę firmy z ramienia klienta.

  Przygotowanie do audytu nadzorującego lub audytu Klienta z naszym wsparciem pozwoli Państwa firmie pokazać zewnętrznym audytorom, że realizujecie i zapewniacie zgodność swojej firmy ze swoimi zobowiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pozwala także usprawnić proces audytu, minimalizując zakłócenia dla Państwa działalności. Ponadto, efektywne przygotowanie do audytu może pomóc w uniknięciu potencjalnych niezgodności, co z kolei zapewnia utrzymanie certyfikatu ISO 14001 lub pozytywnej oceny przez Klienta.

  szczegółowe informacje …

   

 • Inne usługi dotyczące wsparcia przy wdrażaniu, utrzymywaniu i/lub doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego:

  • Identyfikacja zobowiązań zgodności: Przeprowadzamy kompleksową analizę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi zobowiązaniami, które organizacja musi spełnić, aby być zgodną z ISO 14001.

  • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych: Pomagamy organizacjom zidentyfikować i ocenić aspekty ich działalności, które mają wpływ na środowisko, a następnie ustalamy kryteria oceny tych aspektów w celu wyznaczenia tych, które są najważniejsze.

  • Ustalanie celów środowiskowych i planów ich realizacji: Wspieramy organizacje w określaniu celów związanych z ochroną środowiska i planów ich realizacji, zgodnie z ich polityką środowiskową.

  • Monitorowanie i pomiary: Współpracujemy z organizacjami w określaniu metod monitorowania i pomiarów, a także w analizowaniu i ocenianiu wyników.

  • Procedury sterowania operacyjnego: Pomagamy organizacjom w opracowywaniu i wdrażaniu procedur operacyjnych, które zapewniają zgodność z polityką środowiskową i realizację celów środowiskowych.

  • Procedury gotowości i reagowania na awarie środowiskowe: Wspieramy naszych klientów w ustalaniu procedur, które zapewniają odpowiedni poziom gotowości i reagowania na potencjalne awarie środowiskowe.

  • Przeprowadzanie audytów: Przeprowadzamy audyty wewnętrzne i przygotowujemy organizacje do audytów zewnętrznych, w celu oceny zgodności z ISO 14001 i utrzymania ciągłej skuteczności systemu zarządzania środowiskowego.

  szczegółowe informacje …

   

Korzystając z naszych usług, organizacje mogą zyskać pewność, że spełniają wszystkie wymagania ISO 14001, co przekłada się na korzyści dla środowiska, zwiększoną efektywność operacyjną i lepszą reputację wśród klientów, partnerów i interesariuszy.

 


 

Skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy jakie wsparcie możemy zapewnić Twojej organizacji z zakresu ISO 14001 abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim biznesie: DANE KONTAKTOWE