Rozporządzenie EMAS a ISO 14001

Rozporządzenie EMAS a ISO 14001.
Rozporządzenie EMAS – założenia i idea oraz różnice wymagań w odniesieniu do ISO 14001.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) to dobrowolny program zarządzania środowiskowego i audytu ustanowiony przez Unię Europejską dla organizacji chcących poprawić swoją wydajność środowiskową. Jest on zawarty w rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r.

 

Podstawowe założenia EMAS:

 • Poprawa wydajności środowiskowej: EMAS ma na celu poprawę wydajności środowiskowej organizacji poprzez wprowadzenie i utrzymanie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego.

 • Zgodność z przepisami: Program EMAS wymaga od organizacji przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych dotyczących środowiska.

 • Zobowiązanie do ciągłej poprawy: EMAS wymaga od organizacji ciągłego doskonalenia swojej wydajności środowiskowej poprzez ustanawianie i realizację celów i programów środowiskowych.

 • Zaangażowanie pracowników: EMAS zwraca szczególną uwagę na zaangażowanie i szkolenie pracowników w celu poprawy wydajności środowiskowej.

 • Komunikacja zewnętrzna: EMAS wymaga od organizacji publikowania regularnych, niezależnie zweryfikowanych oświadczeń środowiskowych, które dostarczają informacji na temat ich wydajności środowiskowej.

Główne wymagania EMAS:

 • System zarządzania środowiskowego: Organizacja musi wdrożyć skuteczny system zarządzania środowiskowego, który obejmuje planowanie, wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie wydajności środowiskowej.

 • Audyt środowiskowy: Organizacja musi przeprowadzić kompleksowy audyt środowiskowy, aby ocenić jej wydajność środowiskową i zgodność z prawem.

 • Oświadczenie środowiskowe: Organizacja musi przygotować i regularnie aktualizować oświadczenie środowiskowe, które dostarcza szczegółowych informacji na temat jej wydajności środowiskowej.

 • Weryfikacja i rejestracja: Oświadczenie środowiskowe musi zostać zweryfikowane przez niezależnego audytora środowiskowego i zarejestrowane przez odpowiedni organ krajowy, aby organizacja mogła używać logo EMAS.

 • Ciągłe doskonalenie: Organizacja musi wykazać, że ciągle doskonali swoją wydajność środowiskową, ustanawiając i realizując ambitne cele i programy środowiskowe.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) jest europejskim systemem zarządzania środowiskowego i audytu, który jest bardziej rygorystyczny i szczegółowy niż ISO 14001. Oto kilka kluczowych różnic między ISO 14001 a EMAS:

 • Raportowanie o wydajności: W przeciwieństwie do ISO 14001, EMAS wymaga od organizacji regularnego raportowania o swojej wydajności środowiskowej do społeczności lokalnej i innych zainteresowanych stron. Jest to realizowane poprzez coroczne oświadczenie środowiskowe, które musi zawierać konkretne informacje o wydajności środowiskowej organizacji, w tym o jej wpływie na środowisko, oraz celach i programach na przyszłość.

 • Zaangażowanie społeczności lokalnej: EMAS zwraca większą uwagę na zaangażowanie społeczności lokalnej i innych zainteresowanych stron. Organizacje są zachęcane do prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną i innymi zainteresowanymi stronami na temat swojego wpływu na środowisko i działań na rzecz poprawy wydajności środowiskowej.

 • Audyt i weryfikacja: Proces audytu i weryfikacji w ramach EMAS jest bardziej rygorystyczny niż w ISO 14001. Oświadczenie środowiskowe musi być zweryfikowane przez niezależnego i akredytowanego audytora środowiskowego, który oceni zgodność organizacji z wymaganiami EMAS.

 • Zakres: ISO 14001 jest międzynarodowym standardem, który jest stosowany na całym świecie. Z drugiej strony, EMAS jest specyficznym dla Unii Europejskiej regulaminem, który jest stosowany głównie w krajach UE.

 • Komunikacja zewnętrzna: EMAS wymaga od organizacji, aby regularnie publikowały publiczne oświadczenia środowiskowe, które są niezależnie weryfikowane i walidowane przez akredytowane audytorów środowiskowych. ISO 14001 nie ma takiego wymogu, choć promuje komunikację zewnętrzną.

 • Dokładność i przejrzystość: EMAS jest bardziej szczegółowy i precyzyjny w swoich wymaganiach. Na przykład, wymaga od organizacji, aby prowadziły dokładną rejestrację swojego wpływu na środowisko, takiego jak zużycie energii i wody, produkcja odpadów, emisje do powietrza i tak dalej. ISO 14001 ma mniej szczegółowe wymagania.

 • Dostęp do informacji: EMAS promuje większą transparentność poprzez udostępnianie publicznych oświadczeń środowiskowych, które umożliwiają zainteresowanym stronom porównanie wyników środowiskowych różnych organizacji. ISO 14001 nie ma takiego wymogu.

 • Zobowiązanie do ciągłej poprawy: Choć oba zbiory wymagań (ISO 14001 i EMAS) zobowiązują do ciągłego doskonalenia wyników środowiskowych, EMAS jest bardziej rygorystyczny i wymaga od organizacji osiągania określonych celów środowiskowych.

 

W rezultacie, EMAS może być bardziej wymagający do wdrożenia i utrzymania niż ISO 14001, ale dostarcza organizacji bardziej kompleksowego i transparentnego podejścia do zarządzania środowiskowego.

 

Pomimo tych różnic, ISO 14001 i EMAS mają wiele wspólnego, a wiele organizacji decyduje się na zastosowanie obu standardów, aby skorzystać z ich różnych korzyści. Nie ma ku temu przeciwskazań, tym bardziej że aby stosować i przejść z wynikiem pozytywnym przez weryfikację (ocenę) EMAS niezbędne jest wdrożenie wymagań normy ISO 14001.